آزمون مدیران فنی و تکنیسین فنی در روز سه شنبه مورخ 26 اذر ماه با حضور 5 نفر مدیر فنی و 12 نفر تکنیسین فنی در ساعت 9 لغایت 12 برگزار گردید