ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء(زریسف)،حدفاصل کوچه 4 و چهارراه انقلاب

03433326006

SMS: 10001397

اساتید همکار

مرکز آموزش بازرگانی کرمان

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر مسعود پورکیانی

جناب آقای دکتر مسعود پورکیانی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای کارمران صحت

جناب آقای کارمران صحت

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای مجید کمالی اردکانی

جناب آقای مجید کمالی اردکانی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب اقای رضائیان

جناب اقای رضائیان

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب اقای دکتر وظیفه دوست

جناب اقای دکتر وظیفه دوست

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر شکیبائی

جناب آقای دکتر شکیبائی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای محمدعلی یوسفی

جناب آقای محمدعلی یوسفی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب اقای دکتر زینال زاده

جناب اقای دکتر زینال زاده

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

سرکار خانم دکتر بیگ زاده

سرکار خانم دکتر بیگ زاده

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب اقای محمدعلی عبدالرزاقی

جناب اقای محمدعلی عبدالرزاقی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر اکبری

جناب آقای دکتر اکبری

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای مصطفی زریسفی

جناب آقای مصطفی زریسفی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر عبدالله اسماعیلی

جناب آقای دکتر عبدالله اسماعیلی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر بهمن متولی

جناب آقای دکتر بهمن متولی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب اقای دکتر مرتضی پورشریفی

جناب اقای دکتر مرتضی پورشریفی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر گلستانی

جناب آقای دکتر گلستانی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب اقای دکتر بهمنی

جناب اقای دکتر بهمنی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

سرکارخانم دکتر سمانه مهدیزاده

سرکارخانم دکتر سمانه مهدیزاده

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

سرکارخانم شهرزاد مصطفوی

سرکارخانم شهرزاد مصطفوی

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

جناب آقای دکتر شهسواری

جناب آقای دکتر شهسواری

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

سرکار خانم معصومه سعید

سرکار خانم معصومه سعید

گروه مدیریت ، تجارت و بازرگانی

گروه بورس

جناب آقای دکتر بهمنی

جناب آقای دکتر بهمنی

گروه بورس

جناب آقای محمدعلی یوسفی نژاد

جناب آقای محمدعلی یوسفی نژاد

گروه بورس

جناب آقای ملایری

جناب آقای ملایری

گروه بورس

گروه مشاورین املاک

جناب آقای رامین ایرانمنش

جناب آقای رامین ایرانمنش

گروه مشاورین املاک

جناب آقای شهریاری

جناب آقای شهریاری

گروه مشاورین املاک

جناب آقای خسروی

جناب آقای خسروی

گروه مشاورین املاک

جناب آقای مختاری

جناب آقای مختاری

گروه مشاورین املاک

جناب آقای رضا زاده

جناب آقای رضا زاده

گروه مشاورین املاک

جناب آقای میری

جناب آقای میری

گروه مشاورین املاک

جناب آقای رئیسی

جناب آقای رئیسی

گروه مشاورین املاک

گروه بهداشت اصناف

جناب آقای دکتر صحبتی

جناب آقای دکتر صحبتی

گروه بهداشت اصناف

جناب آقای دکتر دریجانی

جناب آقای دکتر دریجانی

گروه بهداشت اصناف

سرکار خانم فاتحی

سرکار خانم فاتحی

گروه بهداشت اصناف

جناب آقای شهابی

جناب آقای شهابی

گروه بهداشت اصناف

جناب آقای اسماعیل زاده

جناب آقای اسماعیل زاده

گروه بهداشت اصناف

جناب آقای گلزاری

جناب آقای گلزاری

گروه بهداشت اصناف

جناب آقای احمدپور

جناب آقای احمدپور

گروه بهداشت اصناف

گروه بیمه

جناب اقای جوادی پور

جناب اقای جوادی پور

گروه بیمه

جناب آقای نوربخش

جناب آقای نوربخش

گروه بیمه

جناب آقای پیرورزفر

جناب آقای پیرورزفر

گروه بیمه

جناب اقای طاهری

جناب اقای طاهری

گروه بیمه

جناب اقای نصرالله پور

جناب اقای نصرالله پور

گروه بیمه

جناب اقای رامین ایرانمنش

جناب اقای رامین ایرانمنش

گروه بیمه

جناب آقای حاج جعفری

جناب آقای حاج جعفری

گروه بیمه

سرکار خانم هدایت پور

سرکار خانم هدایت پور

گروه بیمه

سرکار خانم طاهری

سرکار خانم طاهری

گروه بیمه

جناب آقای فرخ مطهر

جناب آقای فرخ مطهر

گروه بیمه

جناب اقای ملک مطیعی

جناب اقای ملک مطیعی

گروه بیمه

جناب آقای عمادآبادی

جناب آقای عمادآبادی

گروه بیمه

سرکار خانم میر مظفری

سرکار خانم میر مظفری

گروه بیمه

جناب آقای شاه علی

جناب آقای شاه علی

گروه بیمه

جناب اقای ملک مطیعی

جناب اقای ملک مطیعی

گروه بیمه

جناب آقای پورکاویان

جناب آقای پورکاویان

گروه بیمه

جناب آقای احمدیان

جناب آقای احمدیان

گروه بیمه

سرکارخانم سهیلا شرفی

سرکارخانم سهیلا شرفی

گروه بیمه

جناب آقای سعید طیبی

جناب آقای سعید طیبی

گروه بیمه

جناب اقای ذوالفقارخانی

جناب اقای ذوالفقارخانی

گروه بیمه

0