ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء(زریسف)،حدفاصل کوچه 4 و چهارراه انقلاب

03433326006

SMS: 10001397

نتایج آزمون ها

مرکز آموزش بازرگانی کرمان

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 99/08/29

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسورکلیک کنید

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 99/11/14

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسورکلیک کنید

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 1400/3/25

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسورکلیک کنید

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 99/08/20

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسورکلیک کنید

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 99/09/25

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسور کلیک کنید

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 1400/02/21

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسور کلیک کنید

نتایج آزمون آسانسور تاریخ 1400/04/22

جهت دانلود فایل PDF نتیجه آزمون آسانسورآسانسور کلیک کنید

0