ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء(زریسف)،حدفاصل کوچه 4 و چهارراه انقلاب

03433326006

SMS: 10001397

دوره های حضوری

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان کرمان

 

دوره ایمنی و بهداشت

 

تحلیل تخصصی و پیشرفته بورس

0