ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء(زریسف)،حدفاصل ک4وچهارراه انقلاب

03433326006

SMS: 10001397

دوره های غیر حضوری

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان کرمان

 

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن

مدرس: اسماعیل محققی

 

آموزش تخصصی زبان بازرگانی

 

 

فرآیند انتقال ارز در شرایط تحریم

فرایند انتقال ارز در شرایط تحریم

مدرس: اسماعیل محققی

 

دوره ی آموزشی بورس

 

  بازاریابی بیمه

مدرس: رضا شیرخانی

 

 

دوره آموزشی بیمه

 

دوره بیمه های بازرگانی

مدرس: علیرضا آقاجانی

 

 

حمل و نقل,لجستیک

مدرس: اشرف تقی زاده

 

 دوره قوانین جدید چک

مدرس: محمد نوری

 

 

اعتبار اسناد داخلی

مدرس: اسماعیل محققی

دوره معامله گری رمز ارزها

مدرس: رضا شاهسونی

 

 

تخلفات گمرکی و مصادیق قاچاق کالا

 مدرس: رضا گلی

 

 

بررسی اشتباه های رایج در مذاکره و قراردادهای بین المللی

 مدرس:رحیم محترم

0